Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI
Gönderilen makale/eleştiri vb. yazılar, Türk Dil Kurumu yazım kurallarına göre yazılmalıdır ve çağdaş sanat terimlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Makaleler, sisteme kayıt yapıldıktan sonra “trakart@trakya.edu.tr” adresine çalışmanın amacını belirten bir üst yazı ile gönderilmelidir. Yayımcı makaleyi okuduktan sonra yazara önerisini sunar. Editörün onayından geçen yazılar, en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Gerekli durumlarda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulabilir. 

METNİN DÜZENLENMESİ
Gönderilen metinler "Calibri" yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Kenar boşlukları üst: 3 cm sol: 3.5 cm, sağ: 3 cm, alt: 3 cm olmalıdır.

1) Başlık Sayfası:
Bu sayfada; makalenin başlığı (başlık makalenin içeriğini yansıtmalı ve 10 kelimeyi geçmemelidir), yazarın/yazarların isimleri (dipnot verilerek bağlı oldukları kurum/lar, iletişim bilgileri ve elektronik posta adresi yazılmalıdır), Türkçe ve İngilizce özetler ile anahtar kelimeler yer almalıdır. 

1.1) Öz ve Anahtar Kelimeler (Abstract and Keywords) 

a) Öz/Abstract: Bu kısımda 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet sunulur (ikisi birlikte 300 kelimeyi geçmemelidir). Özet tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özette; ne yapıldığı, nasıl yapıldığı (araştırma türü; veri toplama ve değerlendirme süreci) ve en temel bulgu/bulgular, en temel sonuç/sonuçlar ve gerekiyorsa, çözüm önerileri sunulur. 

b) Anahtar Kelimeler/Keywords: Özetten sonra en fazla beş tane anahtar kelime konulmalıdır. İngilizce anahtar kelimelerde “of, at, on, in, and” gibi bağlaçlara yer verilmemelidir.

2) Kısaltmalar:
Alanda standart olmayan kısaltmalar özette ilk kullanılışında tanımlanır. Makalenin tümünde kısaltmaların tutarlı kullanılmasına dikkat edilir.

3) Dipnot: 
Dipnotlara yalnızca ana metni bağlayıcı zorunlu açıklamalar için başvurulmalı; 'her sayfada yeniden başlat' seçeneği kullanılmalı ve tek satır aralığında, 9 punto ile yazılmalıdır.

4) Metin İçi Kaynak Gösterme:
Metin içi kaynak gösteriminde, aşağıda verilen örneklerdeki plana (Yazar/lar/ın soyadı, yayının tarihi:sayfa numarası) uyulmalıdır.

Örnekler :
(Fiske, 1996:45) veya (Alemdar ve Erdoğan, 1997:63).

Çok yazarlı yayınlar için; ilk yazarın soyadı verildikten sonra “ve diğ.” tanımlaması kullanılmalıdır:
(Campbell ve diğ. 1960:28).

Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, noktalı virgülle ayrılmalıdır:
(Fiske, 1996:72; Bostancı, 1995:121; Bon, 1979:3).

5) Kaynakça:
Kaynakçada yalnızca ana metinde gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik bir sıra izlemelidir. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b,c...” tanımlamaları kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.
Makalenin sonunda yer alacak olan 'Kaynakça' bölümünde, kitap, makale v.d. aşağıdaki örneklere uygun olarak belirtilmelidir. 

Kaynakça Yazımına Örnek:

a) Kitap
Alemdar, K. ve İ. Erdoğan, (1998). Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları, MY Yayınları, Ankara. 
Bostancı, M. N., (1995). Toplum Kültür ve Siyaset, Vadi Yayını, Ankara.

b) Çeviri Kitap
Fiske, J., (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, Süleyman İrvan (çev), Ark Yayını, Ankara.

c) Editörlü Kitaplar
Hall, S., (1999). “İdeolojilerin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar, İdeoloji, der. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.

ç) Makaleler
Bora, T., (2002). “Cem Uzan ve neo-Faşizmin Yeni Yüzü, Şirket Konserlerinden Partiye”, Birikim, Sayı. 162.

d) Tezler
Kalender, A., (1998). Seçmen Tercihini Etkileyen Propaganda ve İletişim Faktörleri: Türk Seçmen Davranışı Üzerine Bir Araştırma (Konya Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Ankara.

e) Bildiriler
Tuncel, H., (1997). “Küresel Şirketler”, Yerel Medyalar, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kong., 12-14 Kasım, Ankara.

f) Ansiklopediler
Evren, B., (1984). “Cumhuriyetten Önce Türkiye’de Fotoğraf”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Sayı. 25, İletişim Yayıncılık, İstanbul.

g) Web Tabanlı Makaleler
Erdoğan, İ., (1999). http://www.media.ankara.edu.tr/erdogan Dördüncü Gücün İlettiği.
Van Dijk, T., (1998). “Critical Discourse Analysis”, http://www.hum.uva.nl/~teun/cda.htm.

6) Metin İçinde Kullanılan Görsellerin Alt Bilgilerinin Verilmesi:
Metin içinde kullanılan görsellerin alt bilgileri (sanatçının adı, yapıtın adı, tarihi, malzeme / teknik, ölçü, bulunduğu koleksiyon, müze vb.) eksiksiz bir biçimde verilmelidir. 

Örnek:
a) Picasso, "Guernica", 1937, Tuval Üzerine Yağlıboya, 349 cm × 776 cm, Museo Reina Sofia, Madrid.
b) Hüseyin Çağlayan, "Sözcüklerden Sonra", 2000, DVD, 1'35'', Sanatçı Arşivi.
c) Raoul Hausmann, “The Art Critic”, 1919-1920, Photomontage and Collage,Tate Gallery, London.

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF veya WordPerfect doküman dosya biçiminde hazırlanmalıdır.
  3. Yazılar, Microsoft Word programında "Calibri" yazı tipi kullanılarak 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
  4. Görsellerin sisteme yüklenmesinde sorun yaşanmaması için, metin içinde kullanılacak olan şekil ve resimlerin dosya boyutlarının çok büyük olmaması gerekmektedir.
  5. Aynı sayıda bir yazarın birden fazla makalesi yayınlanamaz.

Telif Hakkı Konusunda

Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı TRAK-ART dergisi’ne aittir.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

Bu içerik 28.10.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1026 kez okundu.